J A A R
V E R S L A G
2 0 2 3

 

Open jaarverslag

2 Dit is CARMA

CARMA op de kaart

Politiezone CARMA – goed voor zo’n 515 km² en 182.529 inwoners – omvat twee steden en zes gemeenten: As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Oudsbergen en Zutendaal.  

De interventiediensten rijden uit vanuit twee uitvalsbasissen in Genk en Bree. De wijkpolitie heeft een kantoor in elk van de acht gemeentes. De meeste operationele en ondersteunende diensten werken vanuit het hoofdcommissariaat in Genk.

In de politiezone zijn 417 mensen werkzaam, waarvan 320 operationele personeelsleden en 97 CaLog-personeelsleden.

Een voorwoord van onze Korpschef

“Met trots en enthousiasme schrijf ik dit voorwoord. 2023 was het eerste volledige jaar als korpschef van PZ CARMA. Het afgelopen jaar markeert niet alleen het begin van CARMA 2.0, maar ook de lancering van ons ambitieus beleidsplan voor de komende jaren.

In 2023 hebben we als korps, zowel op management- als op korpsniveau, aanzienlijke stappen voorwaarts gezet. Het was een boeiend jaar, gekenmerkt door nieuwe initiatieven en optimalisaties die ons politiewerk naar een hoger niveau hebben getild. Deze verwezenlijkingen weerspiegelen de toewijding en professionaliteit van ons korps.

Met grote verwachting kijken we uit naar 2024, waarin we verder bouwen aan een vernieuwd CARMA 2.0. Letterlijk, want de eerste stappen in de designfase van ons bouwproject zullen worden gezet. Dit belooft een boeiende fase te worden met als doel onze dienstverlening  nog verder te verbeteren en onze politiezone naar nieuwe hoogten te brengen.

Samen zullen we blijven streven naar excellente prestaties, continue verbetering en een veilige, veerkrachtige toekomst.”

Geert Verheyen, Korpschef

Het bestuur

De zone wordt bestuurd door een politiecollege en een politieraad. Aan het hoofd van de politiezone staat de korpschef. Hij staat in voor de dagelijkse leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps en wordt ondersteund door verschillende diensten.

Het politiecollege

Het politiecollege bestaat uit acht burgemeesters: (v.l.n.r.) Tom Seurs (As), Liesbeth Van der Auwera (Bree), Ann Schrijvers (Zutendaal), Alain Yzermans (Houthalen-Helchteren), Wim Dries (Genk), Wim Rutten (Kinrooi), Marco Goossens (Oudsbergen) en Stijn Van Baelen (Bocholt). 

Burgemeester Wim Dries is voorzitter van het politiecollege.

De politieraad

De politieraad bestaat uit 25 leden uit de gemeenteraden en de acht burgemeesters.

Onze directies

Het korps bestaat uit vier directies:

 • Directie Operaties
 • Directie Strategie & Beleid
 • Directie Legal, Logistiek en IT
 • Directie Financiën

De dienst HR, de dienst TIWK en de preventieadviseur vallen onder de directe leiding van de korpschef.

Directie Operaties

Hier vallen de afdelingen Noodhulp, Recherche, Wijk- en Fenomeenwerking, en LICK onder.

Directie Strategie & Beleid

Deze directie richt zich op de strategische aspecten van de operaties met de afdelingen Analyse, Communicatie en het beleidssecretariaat.

Directie Financiën

Deze directie staat in voor de aankopen en de boekhouding. Hier klopt het financieel hart van de organisatie.

Adjunct-Korpschef

De Adjunct-Korpschef heeft de leiding over TIWK en het Functioneel Beheer.

Directie Legal, Logistiek en IT

In deze directie worden juridische aangelegenheden behartigd door Legal, terwijl Logistiek en IT zich respectievelijk richten op de praktische en technologische ondersteuning van het korps.

Directie Operaties

Hier vallen de afdelingen Noodhulp, Recherche, Wijk- en Fenomeenwerking, en LICK onder.

Adjunct-Korpschef

De Adjunct-Korpschef heeft de leiding over TIWK en het Functioneel Beheer.

Directie Strategie & Beleid

Deze directie richt zich op de strategische aspecten van de operaties met de afdelingen Analyse, Communicatie en het beleidssecretariaat.

Directie Legal, Logistiek en IT

In deze directie worden juridische aangelegenheden behartigd door Legal, terwijl Logistiek en IT zich respectievelijk richten op de praktische en technologische ondersteuning van het korps.

Directie Financiën

Deze directie staat in voor de aankopen en de boekhouding. Hier klopt het financieel hart van de organisatie.

3 CARMA in cijfers

 

CARMA in cijfers

 

 

Criminaliteitsbeeld

In 2023 zijn op het grondgebied van de zone CARMA 11.294 misdrijven (exclusief overtredingen lokale politiereglementen) gepleegd die door de politiediensten geregistreerd werden in een aanvankelijk proces-verbaal. Het basisgegeven van deze en volgende cijfergegevens is het aanvankelijk proces-verbaal dat door politiediensten opgesteld werd ongeacht het handelt om een voltooid misdrijf of om een poging.

(Bron: criminaliteitsbarometer dd. 02.01.2024)

Gerechtelijke misdrijven tegen personen: 4.962 feiten of 44%

Misdrijven tegen personen vormen met een aandeel van 44% de grootste groep binnen de criminaliteitsstatistieken.

Drugsdelicten –  de grootste groep binnen het geheel van misdrijven tegen personen – met circa 1.600 registraties, behoren tot de zogenaamde proactieve misdrijven. De registratie van deze misdrijven is sterk afhankelijk van de inspanningen die de politiediensten leveren. Hoe meer drugscontroles er bijvoorbeeld gebeuren, hoe meer PV’s er zullen opgesteld worden.

Misdrijven tegen personen

Gerechtelijke misdrijven tegen goederen: 3.612 feiten of 32%

Misdrijven tegen goederen (diefstal, vandalisme,…) vormen met een aandeel van 32% de tweede grootste groep binnen het geheel van de geregistreerde criminaliteit.

Misdrijven tegen goederen

Gerechtelijke misdrijven – Ecofin: 1.940 feiten

Ecofin-misdrijven

Overige misdrijven: 780 feiten of 7%

De rubriek overige misdrijven omvat 7% van de geregistreerde misdrijven in de politiezone. In deze rubriek worden hoofdzakelijk misdrijven ondergebracht inzake het bevolkingsregister en openbare dronkenschap.

Overige misdrijven

Criminele figuren

Inbraak

Diefstal vervoermiddel

Diefstal andere

ICT-criminaliteit

Intrafamiliaal geweld

Niet-criminele feiten

(Bron: gegevens op basis van de ISLP-databank van PZ CARMA)

Geen misdrijven

* Inclusief zelfdodingen die na onderzoek verdacht overlijden uitwezen op een zelfdoding, exclusief poging zelfdoding.

4 Voor de burger

Onthaal/intake

Burgers kunnen terecht op acht verschillende locaties. Het hoofdcommissariaat in Genk is 24/7 telefonisch bereikbaar en geopend voor bezoekers.

In Genk en Bree is er een onthaalwerking en in de andere gemeentes kan de burger een afspraak maken met de wijkpolitie. Op vier locaties is er een virtueel loket actief voor klachten en aangiftes.

27538

bezoekers (in Genk en Bree)

2445

online afspraken

6520

consultaties in het virtueel loket

1102

online aangiftes

via Police on Web

Dienst Noodhulp

De dienst Noodhulp omvat diverse afdelingen die gezamenlijk zorgen voor een uitgebreide respons op verschillende situaties. De dienst Interventie staat paraat voor snelle tussenkomsten op het terrein naar aanleiding van oproepen, voornamelijk gericht op noodsituaties die directe actie vereisen.

Het team Noodhulp reageert op dringende en minder dringende oproepen. Per 24 uur worden maximaal 24 (weekdag) en minimaal 19 (weekenddag) interventieploegen ingepland. Daarnaast zijn één of meerdere ploegen beschikbaar vanuit de teams Overlast en Verkeer.

In 2023 vonden 29.835 interventies plaats.

De dienst Interventie bevat ook een aantal gespecialiseerde teams, namelijk:

 • Team overlast
 • Hondenbrigade
 • Team onderzoeken
 • Team sociaal

De gecombineerde inspanningen van deze afdelingen binnen de dienst Noodhulp zorgen voor een geïntegreerde benadering van diverse situaties, variërend van directe interventies op het terrein tot gedegen gerechtelijke onderzoeken en sociaal-maatschappelijke ondersteuning in dossiers.

 

Team Overlast

Team Overlast bestrijdt overlast ten gevolge van onder meer druggebruikers, hangjongeren, lachgas, slingervuil, vandalisme, gauwdiefstallen,…

Het team voert hiervoor toezicht uit op (vooraf) bepaalde locaties, zogenaamde ‘hotspots’.  Er werden in 2023 110 unieke locaties bepaald. 

Zij stonden het afgelopen jaar ook in voor het toezicht op 410 fuiven & evenementen.

Het team voert ook kleinschalige onderzoeken naar lokale dealers.  In 2023 resulteerde dit in 88 onderzoeken naar lokale drugsdealers waarvan 62 met positief resultaat.

Daarnaast werden er ook 10 controleacties uitgevoerd in 41 cafés, voornamelijk om te controleren op de aanwezigheid van drugs en verboden wapens. Deze acties gebeuren vaak in samenwerking met  de cel bestuurlijke aanpak die met haar externe partners duidelijk een meerwaarde kan bieden tijdens de controle van horecazaken. Bij 83% van de gecontroleerde horecazaken werden er effectief inbreuken vastgesteld (inbreuken, rookverbod, drugs/wapens, bezit handel verdovende middelen,…). In kader van deze acties werden ook 6 arrestaties verricht. 

Overlast organiseerde ook nog 7 andere acties onder meer in scholen, nachtwinkels en in  samenwerking met verkeer (ANPR-acties).

Team Overlast uitgelicht: Hazeldonk-acties

Team overlast neemt jaarlijks deel aan de EtoileHazeldonk-acties. Deze controleacties vinden plaats in de vorm van statische en/of dynamische grenscontroles voor de aanpak van georganiseerde distributienetwerken van drugs (drugstoerisme).

Hondenbegeleider en hond van politie CARMA

Hondenbrigade

Politie CARMA beschikt over drie hondengeleiders en drie politiehonden.

Twee honden zijn ‘dual purpose’, zij kunnen als patrouillehond of actieve drugshond ingezet worden. De andere hond voert enkel patrouille-opdrachten uit.

De hondenbrigade behartigt een aantal vaste toezichtplaatsen. Naast deze reguliere opdrachten, wordt de hondenbrigade onder meer ingezet voor bijstand deurwaarder, toezicht op evenementen en voetbal, bijstand recherche, bijstand acties overlast,…

In 2023 moest het korps ook afscheid nemen van de gepensioneerde hond Kamiel. Deze trouwe viervoeter wordt nog steeds gemist. 

Team onderzoeken

Het team bestaande uit twee hoofdinspecteurs en tien inspecteurs voert kleinschaligere gerechtelijke onderzoeken uit binnen de dienst Noodhulp. Hieronder vallen onder andere jeugdcriminaliteit, problematische opvoedingssituaties en schijnhuwelijken. Zij behartigen de dossiers die niet zwaar genoeg zijn om door de recherche afgehandeld te worden maar dan weer te tijdrovend zijn voor de collega’s van de interventiedienst. In 2023 onderzochten zij 680 dossiers.

Team Sociaal

Een ander belangrijk gespecialiseerd team is het team sociaal, dat bestaat uit één hoofdinspecteur en zes maatschappelijk assistenten. Dit team is onder meer verantwoordelijk voor sociale onderzoeken, zoals adoptieonderzoeken en verontrustende opvoedingssituaties. Daarnaast nemen ze de slachtofferbejegening voor hun rekening en staan zij ook in voor slechtnieuwsmeldingen. In 2023 behandelden zij 1.023 dossiers.

Wijkwerking

De wijk- en fenomeenwerking van Politie CARMA bestaat uit een team van 68 personeelsleden, waaronder inspecteurs, hoofdinspecteurs en CaLog-personeelsleden.

 

De wijkpolitie

De wijkpolitie is verdeeld over acht politiekantoren in de verschillende gemeenten van politiezone CARMA.

CARMA voorziet gemiddeld 1 wijkinspecteur per 4.000 inwoners.

De dienst werkt nauw samen met diverse externe partnerdiensten, hierbij kan onder meer gedacht worden aan Wonen in Limburg, Handhaving Stad Genk en RIZIV.

Zo wordt de wijkcapaciteit specifiek gericht op de aanpak van oorzaken van problemen.

In 2023 waren er onder meer

 • 1.811 dossiers bemiddeling en beeldvorming
 • 13.174 woonstcontroles

 

 

 

Fenomeenwerking

Fenomeenwerking – voorheen projectwerking genoemd – verricht doorgedreven, gespecialiseerd werk omtrent fenomenen die intrinsiek wijkgebonden materie betreffen, overkoepelend voor alle wijken. Er zijn vier teams:

 • Team Veilig Huis
 • Team Dierenpolitie
 • Team Scholen
 • Team Bestuurlijk

Deze teams zetten in op het verzamelen, verwerken, verspreiden en uitwisselen van alle nuttige inlichtingen in samenwerking met interne en externe partners.

Dit resulteert in een proactieve en preventieve aanpak van de bijzonderheden en (de oorzaken van) problemen eigen aan een wijk.

Enkele onderdelen van de fenomeenwerking en cijfers vind je terug in hoofdstuk 6: Schakel in de veiligheidsketen.

Met inbegrip van de fenomeeninspecteurs, die eenzelfde gemeenschapsgerichte werkwijze hanteren, is er zelfs  1 inspecteur op 2.500 inwoners.

Recherche

De lokale recherche voert enerzijds gerechtelijke en anderzijds federale opdrachten uit in het kader van gebeurtenissen en fenomenen die zich voordoen op het grondgebied van de politiezone. 

De onderzoeksactiviteiten gebeuren in opdracht van de onderzoeksrechters en de Procureur des Konings of worden ambtshalve aangevat.

De recherche is opgebouwd uit

 • een beleidscel
 • drie fenomeengerichte teams
 • twee ondersteunende teams

 

Fenomeengerichte teams

De tactische recherche is ingedeeld in fenomeengerichte teams. Elke onderzoeker is echter inzetbaar voor elk fenomeen en dossiers kunnen bij overbelasting aan elk team toebedeeld worden.

 • Het Team Drugs onderzoekt hoofdzakelijk druggerelateerde dossiers.
 • Het Team Personen werkt vooral aan dossiers die persoonsgerelateerd zijn, zoals slagen en verwondingen, verdwijningen, zeden, mensenhandel,… .
 • Het Team Vermogen buigt zich over de vermogens-, economische en financiële delicten. Concreet gaat het om diefstal, brandstichting, faillissementen, oplichting, witwas,… .

Ondersteunende teams

De drie tactische teams kunnen beroep doen op twee ondersteunende teams, namelijk het LCCU en team Info.

 • De Lokale Computer Crime Unit (LCCU) voert opdrachten uit binnen gespecialiseerde technische domeinen zoals beeldverwerking, telefonie, operationele misdrijfanalyse, digitale recherche en het faciliteren van de Bijzondere Opsporingsmaatregelen (BOM).
 • Het Team Info verdiept zich in het verzamelen van informatie. Zo zorgt de LICK-antenne voor contact- en informatiedoorstroom van en naar het LICK; de hoofdtaak van de Sectie Criminele Informatie (SCI) is infogaring vanuit informantenwerking; en het secretariaat zorgt voor de aanmaak en voeding van dossiers, de verdeling van de post en de opvolging van mailboxen, de opmaak en het beheer van de dienstplanning, administratieve bijstand,…

133

Voorleidingen bij de onderzoeksrechter

100

Aanhoudingen door onderzoeksrechter

96

Dossiers Zeden

11

Positieve huiszoekingen drugs

 

5543

Aangetroffen cannabisplanten

 

32

Dossiers Oplichting

 

374

Uitgelezen GSM’s

 

600

Taken beeldverwerking

376

Informatierapporten

LICK

Het LICK staat voor Lokaal Informatie- en Coördinatiekruispunt en omvat de diensten INCO, INTEL, OPSCO en INNO.

Deze dienst zorgt voor het coördineren en faciliteren van informatie om zo garant te staan voor een kwaliteitsvolle en dienstverlenende ingesteldheid ten aanzien van interne en externe partners waarbij adviseren een cruciale rol speelt.

INCO

Het team INCO binnen de dienst LICK zorgt voor de coördinatie van alle inkomende informatie en is het kloppend administratief hart van de organisatie. De dienst bestaat uit:

 • Administratieve coördinatie 
 • Functioneel beheer
 • secretariaat 
 • APO 
 • M+

 

OPSCO

Het OPSCO-team  staat onder meer in voor Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte (GBOR) en beheert de ordediensten en evenementen binnen onze politiezone.

Alle activiteiten/evenementen worden hier aangemeld.
Afhankelijk van hun risicoanalyse wordt een verdeling van de in te zetten capaciteit en middelen bepaald. Ook de ondersteuning van speciale middelen (UAS, RHIB) wordt hierin opgenomen.

INTEL

Het INTEL, of Intelligence Team, is een uniek verhaal en heeft tot doel om alle operationeel nuttige info  te verzamelen en te stroomlijnen. Intel is binnen CARMA verder onderverdeeld in drie takken.

 • Een eerste tak is de sectie bestuurlijke info. Zij vergaren info over personen en  groeperingen waaraan een risico verbonden is en onderhouden nauwe banden met interne diensten zoals fenomeenwerking, de informantenwerking, schoolinspecteurs, spotters, cel radicalisering,… .
 • De tweede tak is Open Sources Intelligence (OSINT). Zij staan in voor de social-mediascreening onder meer ter voorbereiding van ordediensten.
 • Als derde tak is er nog Technical Intelligence (TECINT). Deze tak houdt zich bezig met info uit  technische middelen zoals dronebeelden, bodycams, S-lim, ANPR-camera’s,… .

INNO

Als laatste team binnen de dienst LICK is er het team INNO. Dit team staat in voor de uitwerking van nieuwe operationele projecten.

INCO

Het team INCO binnen de dienst LICK zorgt voor de coördinatie van alle inkomende informatie en is het kloppend administratief hart van de organisatie. De dienst bestaat uit:

 • Administratieve coördinatie 
 • Functioneel beheer
 • secretariaat 
 • APO 
 • M+

 

INTEL

Het INTEL, of Intelligence Team, is een uniek verhaal en heeft tot doel om alle operationeel nuttige info  te verzamelen en te stroomlijnen. Intel is binnen CARMA verder onderverdeeld in drie takken.

 • Een eerste tak is de sectie bestuurlijke info. Zij vergaren info over personen en  groeperingen waaraan een risico verbonden is en onderhouden nauwe banden met interne diensten zoals fenomeenwerking, de informantenwerking, schoolinspecteurs, spotters, cel radicalisering,… .
 • De tweede tak is Open Sources Intelligence (OSINT). Zij staan in voor de social-mediascreening onder meer ter voorbereiding van ordediensten.
 • Als derde tak is er nog Technical Intelligence (TECINT). Deze tak houdt zich bezig met info uit  technische middelen zoals dronebeelden, bodycams, S-lim, ANPR-camera’s,… .

OPSCO

Het OPSCO-team  staat onder meer in voor Genegotieerd Beheer van de Openbare Ruimte (GBOR) en beheert de ordediensten en evenementen binnen onze politiezone.

Alle activiteiten/evenementen worden hier aangemeld.
Afhankelijk van hun risicoanalyse wordt een verdeling van de in te zetten capaciteit en middelen bepaald. Ook de ondersteuning van speciale middelen (UAS, RHIB) wordt hierin opgenomen.

INNO

Als laatste team binnen de dienst LICK is er het team INNO. Dit team staat in voor de uitwerking van nieuwe operationele projecten.

Enkele cijfers van OPSCO

 

21

voetbalwedstrijden van KRC Genk (2022-2023)

Politieman met drone op Extrema Outdoor

 

61

keer een drone ingezet bij opdrachten

 

13

toezichten met de RHIB

De drone in al zijn facetten

 

 

Bekijk video

5 Uitgelicht: verkeer als prioriteit

Het thema verkeer staat centraal in het jaarverslag, niet alleen vanwege de hoge prioriteit die het heeft in het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van politiezone CARMA, maar ook door de vele initiatieven en investeringen in 2023 om de werking van de dienst en verkeershandhaving verder te verbeteren. Daarnaast markeert 2023 het eerste volledige jaar van de implementatie van GAS 5.

De dienst verkeer

De verkeerspolitie is verantwoordelijk voor verkeersgerelateerde tussenkomsten, controles en verkeersbegeleiding bij evenementen of uitzonderlijk vervoer. De dienst heeft zich verder geprofessionaliseerd en bestaat inmiddels uit 19 operationele collega’s.

Er staan 2 verkeerskundigen voltijds in voor onder meer het leveren van adviezen en analyses om de operationele werking te ondersteunen en optimaliseren. Daarnaast bieden zij ook deskundig advies aan de lokale besturen in verkeerscommissies. 

Dagelijks staat een team van 5 assistenten in voor de verkeersadministratie. Het gaat hier in hoofdzaak over het verwerken van verkeersinbreuken.

Blijvend investeren in verkeersveiligheid 

Politiezone CARMA zet zich in voor voortdurende investeringen in capaciteit, opleidingen en middelen op het gebied van verkeersveiligheid. In 2023 hebben twee medewerkers met succes de uitgebreide verkeersopleiding afgerond, terwijl twee andere medewerkers momenteel deel uitmaken van deze opleiding en er verwacht wordt dat ze deze in het voorjaar van 2024 zullen voltooien. De vergaarde kennis uit deze opleidingen draagt aanzienlijk bij aan een effectievere handhaving, onder meer voor acties gericht op “zwaar vervoer”.

In de afgelopen twee jaar heeft politiezone CARMA meer dan één miljoen euro geïnvesteerd in moderne technologieën, waaronder flitspalen, camera’s, software, opleidingen van personeel en aangepaste voertuigen, om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De opbrengsten uit GAS 5-boetes spelen een cruciale rol bij het voortzetten van investeringen om zo verder te bouwen aan een veiliger verkeersklimaat.

GAS 5 in CARMA op volle snelheid: een primeur in Vlaanderen 

Sinds november 2022 heeft politiezone CARMA met trots een uniform systeem voor snelheidshandhaving geïntroduceerd. Deze primeur, een unieke samenwerking tussen de politiezone en de stad Genk, staat garant voor de verwerking van GAS-boetes voor snelheidsovertredingen tot 20 km/uur in een zone 30 of 50. De opbrengsten vloeien terug naar de politiezone of het lokale bestuur, wat een gestroomlijnde aanpak mogelijk maakt.

Het jaar 2023 markeert het eerste volledige jaar van GAS 5 in CARMA. Deze periode heeft de zone actief benut voor overleg en verdere optimalisatie, met specifieke aandacht voor de flow van GAS 5-dossiers. Het resultaat is een aangepast afsprakenkader en een heldere flow van geïnde boetes, geformaliseerd in nauwe samenwerking tussen lokale besturen, de verwerkingscel, en politiezone CARMA.

Als pioniers in dit concept, samen met de stad Genk, werden talrijke managementuren geïnvesteerd in de uitwerking ervan. Deze inspanningen illustreren het innovatieve karakter dat verankerd zit in het DNA van de zone.

De inwerkingtreding van nieuwe trajectcontroles en flitspalen heeft ook een aanzienlijke workload veroorzaakt bij de verkeersadministratie. 

282.434 vaststellingen (zowel GAS als niet-GAS) werden in eigen beheer verwerkt door de politiezone CARMA.

Nieuw in 2023

 

CARMA's Flitsdagen

Met CARMA’s Flitsdagen introduceerde de politiezone een lokaal systeem vergelijkbaar met nationale flitsmarathons. Gedurende een week kondigde het korps ’s ochtends flitslocaties aan en deelde de dag nadien de resultaten op sociale media. Het initiatief oogstte lof van onze volgers en zal elk kwartaal herhaald worden. #CARMAFlitsdagen #VeiligVerkeer 

LiDAR

In november 2023 werd de LiDAR (Light Detection And Ranging) voor het eerst ingezet in de stad Genk. Deze verplaatsbare flitspaal biedt flexibiliteit en effectiviteit op diverse locaties.

Na een positieve evaluatie van de LiDAR-technologie werd een kader ontwikkeld voor de lokale besturen. Dit stelt hen in staat om in samenspraak met de zone gebruik te maken van deze innovatieve technologie indien gewenst. Samen met lokale besturen streeft politie CARMA naar een verkeersomgeving die veiliger en efficiënter is voor iedereen.

 

Geflitst !

Overdreven en onaangepaste snelheid zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. De zone en lokale besturen voeren controles op verschillende manieren uit, zowel bemand als onbemand.

Geflitst !

Overdreven en onaangepaste snelheid zijn de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. De zone en lokale besturen voeren controles op verschillende manieren uit, zowel bemand als onbemand.

Trajectcontroles lokaal bestuur

75054

Vaste camera’s

178974

Mobiele camera’s

28054

 

LiDAR

352

Trajectcontroles AWV

13440

Totaal

295874

Gemiddeld overtredingspercentage mobiele controles: een dalende trend

 

 

Na een stijging in 2020 t.o.v. 2019, is het overtredingspercentage jaarlijks gedaald. De investeringen in vaste handhavingsmiddelen lijken ook een impact te hebben op het algemene snelheidsgedrag.

Alcohol & drugs in het verkeer 

In 2023 heeft de zone volgende vaststellingen verricht inzake rijden onder invloed van alcohol en/of drugs.

 

TESTAANTAL
Uitgevoerde testen alcohol17106
alarm en positief getest530
Uitgevoerde speekseltesten na screening obv checklist205
Positieve speekseltesten203

Ongevallen

 

Aantal ongevallen totaal

2681

Stoffelijke schade

2020

Lichamelijk letsel

654

Dodelijk

7

Overige inbreuken

Daarnaast zijn er nog enkele duizenden overige inbreuken vastgesteld, zoals voor stilstaan en parkeren, niet-verzekering, technische eisen, roodlichtnegatie, …

 

INBREUKAANTAL
Stilstaan en parkeren2675
GSM881
Helm en beschermende kledij119
Gordel en kinderzitje851
Verkeerslichten480
Wegcode (rest)1772
Inschrijving289
Rijbewijs763
Technische eisen2041
Verzekering310
Zwaar vervoer35
Andere39
Onbekend6
Totaal9982

6 Schakel in de veiligheidsketen

Van M naar M+

De M-werking wordt toegepast bij dossiers met gekende verdachte waarbij geen diepgaand verder onderzoek vereist is. Concreet gaat het over lokale criminaliteit, intrafamiliaal geweld en minder zware zedenfeiten. De doelstelling is om korter op de bal te spelen: het dossier sneller afhandelen, het slachtoffer vergoeden en zo snel mogelijk de opvolging bepalen m.b.t. de verdachte. Ook Jeugddossiers worden in een testproject  binnen M+ afgewerkt.   

Deze werking is uitgerold over de ganse provincie en ondertussen geëvolueerd naar M+werking.

Het kende onder meer de volgende resultaten:

 • 45 dossiers huisverboden
 • 36 dossiers pretoriaanse voorwaarden
 • 140 dossiers snelrecht
 • 42 dossiers bemiddeling en maatregelen 

Veilig Huis

Het FJC heet voortaan Veilig Huis.

De Family Justice Centra (FJC) werden in 2023 omgedoopt tot ‘Veilige Huizen’. Die naamsverandering gebeurde niet zomaar. Het verduidelijkt waar ze samen voor staan en het maakt de bekendmaking breder. Professionals onder één dak nauw laten samenwerken in de strijd tegen intrafamiliaal geweld, dat is en blijft de insteek. De hoofdfocus ligt op intensieve, integrale en intersectorale trajecten voor gezinnen die geconfronteerd worden met ernstig geweld. Blijven investeren in onze gezamenlijke aanpak, waarbij ze aan de slag gaan met het hele gezin, is dan ook essentieel. Door de krachten te bundelen, kunnen ze nieuw geweld voorkomen en slachtoffers beter beschermen, met extra aandacht voor de kinderen. In 2023 werden 631 dossiers opgestart.


Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG)

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) werd geopend in Genk op 27 februari 2023. In het ZSG kunnen slachtoffers van seksueel geweld 24/24 terecht voor opvang, hulpverlening en een aangifte. Het centrum biedt gratis medische verzorging, psychologische ondersteuning en verdere nazorg aan. Speciaal opgeleide zedeninspecteurs komen naar het ZSG wanneer een slachtoffer beslist een klacht neer te leggen. Politie CARMA levert acht zedeninspecteurs die in een wachtrol mee instaan voor de opvang van slachtoffers van seksuele misdrijven. 

In het ZSG Limburg hebben in 2023: 

 • 195 vrouwelijke slachtoffers zich aangemeld. 12 mannelijke
  slachtoffers hebben zich aangemeld. 1 slachtoffer omschreef hun gender als X.
 • In 2023 werden de zedeninspecteurs  met permanentie teruggeroepen voor 207 tussenkomsten.
 • Hiervan gebeurden er 39 op het grondgebied van PZ CARMA.
 • Daarnaast werden in het kader van de politionele dossiers ook 82 TAM-verhoren uitgevoerd. Dit zijn de audiovisuele verhoren van minderjarigen.

Bestuurlijke aanpak

Bestuurlijke aanpak houdt in dat steden en gemeenten in het kader van hun eigen werking en bevoegdheden trachten te voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd.

Door vergunningen in te voeren, screenings in te bouwen en alert te reageren op signalen dat er iets niet pluis is, kunnen ze voorkomen dat een vermenging ontstaat tussen legale en illegale circuits. De politie is een belangrijke partner in dit verhaal, net zoals andere handhavings- en inspectiediensten. Het ARIEC zorgt voor coördinatie en ondersteuning op Limburgs niveau.

De cel Bestuurlijke Aanpak (BA) behoort tot de dienst Fenomeenwerking. De cel BA screent i.s.m. de wijkinspecteurs alle  exploitatievergunningsaanvragen en kan zo preventief zogenaamde ‘knipperlichten’ (“er is iets meer aan de hand”) van al dan niet georganiseerde criminaliteit detecteren.

In veel van deze dossiers wordt overgegaan tot een FLEX-controle. Dit is een controleactie uitgevoerd door een flexibel samengesteld team van verschillende partnerdiensten die elk met hun controlebevoegdheden aan de slag gaan.

Enkele cijfers van het afgelopen jaar:

 • 7 FLEX-acties
 • 23 keer bijstand aan inspectiediensten
 • 143 gecontroleerde locaties
 • 135 personen in overtreding met de arbeidswetgeving
 • 16 keer illegaal verblijf
 • 9 bestuurlijke verslagen
 • 5 voorlopig gesloten handelszaken

Motorbendes

De opdracht van het team motorbendes bestaat erin aan beeldvorming te doen rond het probleem van de criminele activiteiten van de motorbendes en van de personen die deel uitmaken van de betreffende groeperingen. De wijkinspecteurs worden betrokken in deze beeldvorming via hun tweemaandelijks overleg alwaar zij een stand van zaken aangaande deze materie krijgen wat betreft hun wijk. De wijkinspecteurs zijn de ogen en oren op het terrein en worden hierin ondersteund door specialisten ter zake. Uit eerdere vaststellingen, ook via de cel bestuurlijke aanpak, blijkt dat de betreffende motorbendes gebruik maken van malafide ondernemers en/of ondernemers in moeilijke papieren om de middenstand te benaderen en zelfs uitbatingen over te nemen en dit met als doel om witwaspraktijken, feiten van mensenhandel en/of drugshandel te plegen. Dit ondermijnt de legale economie. De samenwerking met het team bestuurlijke aanpak in deze is dan ook zeer belangrijk.

Opdrachten:

 • Informatiebeheer i.k.v. motorbendes
 • Afspraken betrokken partners (ARIEC, AIK, enz.)
 • Deelname overlegmomenten (Task-force TaFoMoLim, enz.)
 • Voorbereiding en geven van opleidingen en/of uiteenzettingen

Domiciliefraude

Uitkeringen zijn heel erg belangrijk voor wie er recht op heeft. Helaas wordt er soms misbruik van gemaakt. Samen met de verschillende  inspectiediensten (kinderbijslag, RVA, RIZIV…) maakt ook de Politie CARMA werk van het opsporen en bestraffen van frauduleuze praktijken. Zowel binnen de wijk- als fenomeenwerking hebben inspecteurs zich gespecialiseerd in de materie rond sociale fraude.

Personen waar de verblijfplaats niet van gekend is worden allen het voorwerp van een onderzoek inzake oplichting in het sociaal strafrecht.

Dit onderzoek wordt initieel opgestart door de wijkinspecteur. Eventueel verder onderzoek wordt uitgevoerd door één inspecteur binnen team domiciliefraude.

Voor de ganse zone werden in 2023 118 pv’s i.v.m. domiciliefraude opgesteld.

Dierenpolitie

Het team dierenpolitie is een onderdeel van de Fenomeenwerking. Het team werkt nauw samen met de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn. Dankzij deze samenwerking kunnen de bevoegdheden en expertise van beide partijen maximaal renderen. De inspectiedienst kan een dierenarts mee ter plaatse laten gaan om een dier te onderzoeken en de politie beschikt over de bevoegdheid om effectief in te grijpen in de situatie.

Ook met FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) wordt af en toe samen gewerkt, al gaat dit uitsluitend over dossiers met een impact op de voedselketen.

In 2023 stelde de dierenpolitie 180 pv’s op voor dierenwelzijn en werden 156 dieren in beslag genomen.

De schoolinspecteur

Voor scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders zijn er binnen Politie CARMA twee aanspreekpunten actief. De schoolinspecteurs zorgen als vast contactpersoon voor een goede en laagdrempelige samenwerking tussen de politie en de scholen. Men kan bij de inspecteurs terecht met vragen omtrent preventie of veiligheid, of in verband met specifieke situaties/problemen die zich voordoen. De schoolinspecteurs werken zij aan zij met de andere wijk- en fenomeeninspecteurs.

De schoolinspecteurs volgen deze specifieke dossiers op. Afhankelijk van de ernst bieden zij alternatieve oplossingen aan zoals een bemiddeling of een gesprek met de betrokkenen vooraleer een verhoor van de minderjarige af te nemen.

Bij elke melding van een specifieke situatie of probleem, dit is de start van een onderzoek, wordt een interne nota opgesteld. Goed voor 322 interne nota’s in 2023.

Als er bijkomend een aangifte wordt gedaan, stellen de schoolinspecteurs een proces-verbaal op op basis van de info uit de interne nota. Dit leidde tot de opstart van 150 dossiers het afgelopen jaar.

Bijkomend geven de schoolinspecteurs (preventie)lessen over sociale media aan alle eerstejaars in het middelbaar. Thema’s over het rondsturen van foto’s/filmpjes, sexting en cyberpesten worden hierin besproken.


Sectie Bestuurlijke Info (SBI)

 

Bestuurlijke Informatie: Uniek Verhaal binnen het Politielandschap

Het Team bestuurlijk info geeft op een unieke wijze invulling  aan infogaring binnen de politiewereld. Het is een gespecialiseerd team van drie politieambtenaren die volgende taken ter harte nemen: 

 

1. Opvolging van Personen en Groeperingen met Extreem Gedrag

Een primaire taak is het monitoren en opvolgen van personen en groeperingen die extreem gedrag vertonen. Hierbij is het Lokaal Informatie- en Veiligheidscentrum (LIVC) op gemeentelijk niveau en het TAFOLARIM op provinciaal niveau een belangrijke partner, in samenwerking met nationale veiligheidspartners zoals OCAD en Staatsveiligheid. Door deze gezamenlijke inspanningen kan er snel en adequaat gereageerd worden op dreigingen, waarbij de veiligheid van onze gemeenschappen voorop staat. 75 personen en 10 groeperingen werden in 2023 in dit kader opgevolgd.

2. Opbouwen van Netwerken met Geloofsgemeenschappen

Maandelijks leggen zij bezoeken vast om de werking van CARMA voor te stellen en een dieper inzicht te krijgen in de werking en bestuursstructuur van deze verenigingen. Dit vertrouwensopbouwend proces draagt bij aan een betere samenwerking en wederzijds begrip, wat van onschatbare waarde is bij het waarborgen van de veiligheid en harmonie binnen de diverse gemeenschappen die we dienen.

In 2023 werden de banden met een tiental geloofsgemeenschappen aangehaald.

 

 

 

3. Analyse en Beveiliging van Risicovolle Evenementen

Het team staat in voor de analyse en beveiliging van evenementen met een potentieel risico. Dit omvat nauw contact met de organisatoren, participatie in veiligheidsoverleg en het uitvoeren van een gedegen risicoanalyse. Op basis van deze bevindingen wordt de vereiste inzet bepaald en draagt het team bij aan een veilige omgeving tijdens het evenement. De teamleden opereren vaak in burger om discreet en effectief te kunnen handelen, wat essentieel is voor het behouden van controle en veiligheid.

 

 

De meerwaarde van SBI

Dit unieke verhaal binnen CARMA weerspiegelt de bijdrage aan proactieve veiligheid, nauwe samenwerking met diverse gemeenschappen en het vermogen om snel en doeltreffend te reageren op potentiële dreigingen. De politiezone streeft continu naar een veilige en veerkrachtige samenleving, waarin samenwerking en preventie centraal staan.

7 Kwaliteit & professionalisering

Logistiek

De dienst logistiek, waar efficiëntie, coördinatie en precisie hand in hand gaan, wordt bemand door 23 medewerkers. Deze afdeling staat centraal in het ondersteunen en stroomlijnen van cruciale processen binnen onze politiezone.

Met een scherp oog voor detail en een diepgaand begrip van de specifieke behoeften van onze organisatie, fungeert ons logistiek team als de architecten van soepele operationele logistiek. Of het nu gaat om het beheer van voertuigen, de coördinatie van materialen of de implementatie van geavanceerde technologieën, ons team staat garant voor een vlekkeloze uitvoering.

Logistiek zette tal van projecten (mee) op. De drie belangrijkste projecten worden hieronder toegelicht.

Opruimacties

Logistiek lanceerde verschillende opruimacties, gericht op het herstructureren van onze garage, kelder en kleedkamers.

Deze opruimacties resulteerden in een geoptimaliseerde en geordende werkomgeving.

Organisatie van maatnames

Er werd een doeltreffende maatnamecampagne voor basiskledij georganiseerd. De werknemers konden op afspraak alle basiskledij in een ‘pop-upwinkel’ passen.

Logistiek registreerde nauwgezet de maten van elke werknemer per kledingstuk in een handige app. Zo kunnen de juiste maten eenvoudig en accuraat achterhaald worden bij toekomstige bestellingen.

Omvangrijke verhuisoperatie

Als onderdeel van het nieuwe beleidsplan 2023-2027 initieerde de logistieke afdeling een omvangrijke verhuisoperatie voor verschillende diensten.

Deze verhuisinspanningen zorgden voor een herpositionering van diensten, wat niet alleen leidde tot een verbeterde onderlinge samenwerking maar ook tot een optimalisatie van de beschikbare kantoorruimtes.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

IT

Onze dynamische IT-afdeling, waar innovatie en technologische vooruitgang samenkomen, versterkt de ruggengraat van onze organisatie.

Het IT-team bestaande uit zes ervaren IT-professionals, fungeert als katalysator voor vooruitgang op het gebied van informatietechnologie. 

In een wereld die voortdurend evolueert, staat ons IT-team garant voor deskundige ondersteuning op het gebied van ICT.

Hun expertise strekt zich uit over een breed scala aan disciplines, waardoor ze niet alleen dienstverlening op maat kunnen bieden, maar ook proactief kunnen inspelen op de veranderende behoeften van onze organisatie.

Ook hun drie belangrijkste projecten worden hieronder uitgelicht.

 

Verhuis van DC Hardware

DC Hardware verhuisde van Fluvius Hasselt naar Ciport DC Geel als gevolg van een wetsverandering. Alle ICT-hardware voor diverse politionele toepassingen werd afgezet, ontmanteld en succesvol verplaatst naar het nieuwe DC in Geel Ciport.

De doelstelling was om de onderbreking te beperken tot maximaal één werkdag, van 7u tot 16u, wat ook werd behaald op de zogenaamde “dataloze dag” op woensdag 6 september 2023.

Cameraweergave en -opnamesysteem

Het verouderde cameraweergave en -opnamesysteem in Genk begon na te laten, waardoor de opnames van de camerabeelden niet meer gegarandeerd werden.

Het systeem onderging een volledige vernieuwing en werd geïntegreerd in een nieuw, performant netwerk. Hierdoor is de kopieersnelheid van de beelden aanzienlijk verbeterd.

Archipol scansysteem

Op verzoek van het secretariaat is het Archipol scansysteem geïnstalleerd, specifiek ontworpen om ons digitaal archief van Ricoh/Arco te voeden.

De scanner, geleverd door RICOH, voldoet aan de vereisten van gemengd A3 en A4 scannen in één beweging, met kleurenfunctionaliteit, automatische blanco-filtering, en een capaciteit die een verwacht maandelijks scanvolume van 20.000 bladen kan verwerken.

Gezamenlijk met de ICT-dienst is het systeem succesvol in gebruik genomen.

Aankoop

De dienst Aankoop is de spil van strategisch inkoopbeheer in Politie CARMA. Het team, bestaande uit de bijzonder rekenplichtige, de boekhouder en twee medewerkers aankopen, gaat verder dan conventionele benaderingen om het aankooplandschap te sturen.

In 2023 heeft Aankoop met succes de implementatie van aankoopdossiers geïntroduceerd, waarmee ze 515 dossiers met zorg en precisie heeft afgehandeld. Deze aanzienlijke stap in efficiëntie heeft gezorgd voor een gestroomlijnde aankoopcyclus.

Dienst Aankoop vormt de schakel tussen behoeften en verwerving, terwijl het streeft naar innovatieve benaderingen binnen het inkoopproces.

Hieronder worden de drie belangrijkste realisaties van Aankoop in 2023 voorgesteld.

Uitbreiding fleet

Onze fleet werd uitgebreid met 13 nieuwe voertuigen.

De aankopen omvatten onder meer

 • 1 Peugeot Rifter en 3 motoren (BMW R 125 RT) voor Verkeer
 • 1 Peugeot Boxer voor Logistiek
 • 2 Mercedes Vito’s en 4 VW Passats voor Noodhulp
 • 2 Hyundai Kona’s voor de wijkpolitie
 • 2 anonieme Hyundai Kona’s voor de Recherche

Deze aankopen zorgden voor zowel een modernisering van onze dienstvoertuigen als voor een versterkte operationele capaciteit en mobiliteit van verschillende politiediensten.

 

Nieuw hondenvoertuig

De hondenbrigade kreeg in 2023 een spiksplinternieuw hondenvoertuig.

In deze VW Caddy bevinden zich drie kennels zodat er meerdere honden tegelijk vervoerd kunnen worden. De kennel aan de zijdeur is voorzien van een quick release-systeem voor noodgevallen. 

Er werden bijkomende opbergmogelijkheden boven en onder de kennels geplaatst om extra materiaal in op te ruimen.

De hele laadruimte is voorzien van airco, zodat ook de honden kunnen reizen in een aangename temperatuur.

Optimalisatie van bestellingen basiskledij

Aankoop heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om het bestelproces van basiskledij vlotter te laten verlopen met behulp van powerapps.

Tijdens de maatnames, in samenwerking met Logistiek, werden per persoon de maten geregistreerd in een specifieke powerapp.

Daarnaast is er een andere powerapp ontwikkeld waarmee werknemers zelf hun bestellingen kunnen plaatsen, inclusief directe weergave van de juiste maat en de mogelijkheid om het puntensaldo te consulteren.

We kijken uit naar de volledige uitrol van dit project in 2024.

Uitbreiding fleet

Onze fleet werd uitgebreid met 13 nieuwe voertuigen.

De aankopen omvatten onder meer

 • 1 Peugeot Rifter en 3 motoren (BMW R 125 RT) voor Verkeer
 • 1 Peugeot Boxer voor Logistiek
 • 2 Mercedes Vito’s en 4 VW Passats voor Noodhulp
 • 2 Hyundai Kona’s voor de wijkpolitie
 • 2 anonieme Hyundai Kona’s voor de Recherche

Deze aankopen zorgden voor zowel een modernisering van onze dienstvoertuigen als voor een versterkte operationele capaciteit en mobiliteit van verschillende politiediensten.

 

Optimalisatie van bestellingen basiskledij

Aankoop heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om het bestelproces van basiskledij vlotter te laten verlopen met behulp van powerapps.

Tijdens de maatnames, in samenwerking met Logistiek, werden per persoon de maten geregistreerd in een specifieke powerapp.

Daarnaast is er een andere powerapp ontwikkeld waarmee werknemers zelf hun bestellingen kunnen plaatsen, inclusief directe weergave van de juiste maat en de mogelijkheid om het puntensaldo te consulteren.

We kijken uit naar de volledige uitrol van dit project in 2024.

Nieuw hondenvoertuig

De hondenbrigade kreeg in 2023 een spiksplinternieuw hondenvoertuig.

In deze VW Caddy bevinden zich drie kennels zodat er meerdere honden tegelijk vervoerd kunnen worden. De kennel aan de zijdeur is voorzien van een quick release-systeem voor noodgevallen. 

Er werden bijkomende opbergmogelijkheden boven en onder de kennels geplaatst om extra materiaal in op te ruimen.

De hele laadruimte is voorzien van airco, zodat ook de honden kunnen reizen in een aangename temperatuur.

Legal

Legal staat garant voor deskundig juridisch advies, zowel op bestuurlijk als op gerechtelijk gebied. Bij deze dienst werken een juridisch adviseur-diensthoofd, een jurist en een Data Protection Officer (DPO).

Terwijl de DPO de naleving van privacywetgeving waarborgt en zorg draagt voor een veilige omgang met gegevens binnen de organisatie, staat de rest van de dienst Legal paraat om te helpen bij bestuurlijke kwesties of gerechtelijke procedures. Samen zorgen ze voor een solide juridische basis.

25

rechtsbijstandsdossiers

14

bemiddelingen en maatregelen

20

schadedossiers

26

dossiers bestuurlijke aanpak

13

nieuwe of aangepaste korpsrichtlijnen

125

contracten in beheer

7

lopende dossiers

Preventie

De preventieadviseur binnen onze politiezone waarborgt veilige werkomstandigheden en bevordert gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. Zijn rol omvat risicoanalyse, veiligheidsadvies en het implementeren van preventieve maatregelen om de welzijnsstandaard van het personeel te waarborgen.

BOC en BOC-PBW (Basis Overleg Comité – Preventie en Bescherming op het Werk)

Naast adviesaanvragen, punten van de overheid en vragen van de vakbonden die op het BOC besproken worden, is de agenda van het BOC-PBW volledig gericht op informatie en acties die betrekking hebben op veiligheid en welzijn. Een analyse van de lopende acties, aankopen, opvolglijsten en arbeidsongevallen maken standaard deel uit van de agenda. Daarnaast wordt telkens een evaluatie besproken van het jaaractieplan (JAP).

Top drie projecten uit het JAP 2023

 1. Opstellen en evalueren van het globaal GPP 2023-2027 en JAP 2023 als motor van welzijn
 2. Uitwerken van een duurzaam positief aanwezigheidsbeleid
 3. Analyse van de risicoanalyse BRAND

Preventiecomité

Driewekelijks vindt er een overleg plaats van de preventieadviseur met de directie. Hierin worden alle acties en gegevens aangaande preventie en bescherming op het werk besproken.

Het globaal preventieplan (GPP) en het jaaractieplan (JAP) preventie en bescherming op het werk

Het GPP 2023-2027 is gekoppeld aan het beleidsplan 2023-2027 van PZ CARMA.

Jaarlijks wordt het GPP geëvalueerd en bijgestuurd, en wordt er een JAP opgesteld om de doelstellingen van het GPP te bereiken.

BOC en BOC-PBW (Basis Overleg Comité – Preventie en Bescherming op het Werk)

Naast adviesaanvragen, punten van de overheid en vragen van de vakbonden die op het BOC besproken worden, is de agenda van het BOC-PBW volledig gericht op informatie en acties die betrekking hebben op veiligheid en welzijn. Een analyse van de lopende acties, aankopen, opvolglijsten en arbeidsongevallen maken standaard deel uit van de agenda. Daarnaast wordt telkens een evaluatie besproken van het jaaractieplan (JAP).

Preventiecomité

Driewekelijks vindt er een overleg plaats van de preventieadviseur met de directie. Hierin worden alle acties en gegevens aangaande preventie en bescherming op het werk besproken.

Top drie projecten uit het JAP 2023

 1. Opstellen en evalueren van het globaal GPP 2023-2027 en JAP 2023 als motor van welzijn
 2. Uitwerken van een duurzaam positief aanwezigheidsbeleid
 3. Analyse van de risicoanalyse BRAND

Het globaal preventieplan (GPP) en het jaaractieplan (JAP) preventie en bescherming op het werk

Het GPP 2023-2027 is gekoppeld aan het beleidsplan 2023-2027 van PZ CARMA.

Jaarlijks wordt het GPP geëvalueerd en bijgestuurd, en wordt er een JAP opgesteld om de doelstellingen van het GPP te bereiken.

Communicatie

Het afgelopen jaar heeft de dienst Communicatie zich hard ingezet voor de bloeiende exposure en branding van onze politiezone.

Met een indrukwekkende dynamiek heeft het team maar liefst

 • 322 persberichten de wereld ingestuurd
 • 728 berichten gedeeld op sociale media
 • 328 informatieve berichten op SharePoint geplaatst voor interne communicatie

De ludieke posts op sociale media behaalden regelmatig de pers, waaronder de 1 april-grap en de Kerst-elf Carmalijntje die kattenkwaad uithaalde in het commissariaat. 

 

Naast de positieve exposure en externe branding heeft het team zich ook ingezet voor de interne communicatie. Hieronder worden de drie grootste verwezenlijkingen opgesomd.

Implementatie infoschermen

Om de interne communicatie te optimaliseren en alle medewerkers snel en efficiënt te informeren, zijn er strategisch geplaatste beeldschermen geïntroduceerd, bekend als ‘infoschermen’.

Deze informatieve displays zijn niet alleen geïnstalleerd op diverse locaties binnen een vestiging, zoals het onthaal, de refter en de interventieruimte, maar strekken zich ook uit over verschillende vestigingen, namelijk de commissariaten in Genk en Bree, en in het kantoor in Houthalen-Helchteren.

Jaarplanning

Het Communicatieteam heeft het afgelopen jaar een strategische jaarkalender geïmplementeerd, waarmee we een gestructureerd overzicht hebben van belangrijke taken.

Deze kalender fungeert als een effectief hulpmiddel om de werkdruk te beheren en taken te categoriseren. Dankzij deze georganiseerde aanpak kan het team proactief inspelen op communicatiebehoeften en blijft het flexibel in het bereiken van doelstellingen.

Campagnefiche

Communicatie nam het initiatief voor de ontwikkeling van een campagnefiche, waardoor het opzetten van campagnes aanzienlijk vereenvoudigd is. Andere diensten kunnen deze fiche gebruiken, waarbij gezamenlijk de doelgroep wordt geanalyseerd en duidelijke doelstellingen voor de campagne worden geformuleerd.

Met behulp van deze fiche wordt een plan opgesteld om de juiste informatie en documentatie op de meest doeltreffende wijze aan de beoogde personen over te brengen. Deze gestroomlijnde aanpak maakt effectieve en gerichte communicatie mogelijk.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Beleidssecretariaat

De verantwoordelijkheden van het beleidssecretariaat zijn nauw verweven met de vlotte werking van besluitvormingsorganen.

Dit secretariaat staat primair in voor de ondersteuning van de secretaris bij het politiecollege en de politieraad. Het beheer van de agenda’s en de administratie voor de korpsleiding vormen hierbij essentiële taken.

Daarnaast is het een dynamische schakel die ad hoc kan bijspringen voor ondersteunende diensten bij Communicatie of Analyse

De flexibiliteit en proactieve aanpak van het beleidssecretariaat stelt het in staat om op diverse fronten bij te dragen aan een efficiënte en doelgerichte werking van onze politiezone.

Team Analyse

Een strategisch analist en twee verkeerskundigen vormen het Team Analyse. Het team werkt op strategisch niveau en analyseert relevante politionele informatie.

Deze statistische gegevens worden onder andere gehanteerd voor het uitstippelen van het beleid, het zoeken naar verklaringen voor (verkeers)veiligheidsfenomenen binnen de politiezone, het aan- en indien nodig bijsturen van de dagelijkse werking binnen de zone.

De strategisch analist buigt zich veelal over gerechtelijke feiten zoals de opvolging van woninginbraken, intrafamiliaal geweld en aangiften via het virtueel loket.

De verkeerskundigen geven advies over bijvoorbeeld herinrichtingen van de weginfrastructuur, het maken een ongevallenanalyse van een bepaald wegsegment of het in overeenstemming brengen van de verkeersborden met de wetgeving.

Overlegmomenten

Onze overlegmomenten vormen het kloppende hart van een vlotte en samenhangende communicatie tussen diverse diensten.

Door doelgericht overleg bevorderen we de synergie tussen teams, waardoor we als organisatie efficiënt en effectief kunnen samenwerken. Jaarlijks evalueren we deze bijeenkomsten om ons vergaderbeleid verder te optimaliseren.  Deze evaluaties vormen een cruciaal onderdeel van onze inzet voor continue verbetering en versterken de cohesie binnen onze politiezone.

8 Integriteit & Informatieveiligheid

Integriteit & informatieveiligheid

Integriteit in Actie: Doelstellingen en Verwezenlijkingen

In lijn met het gelanceerde integriteitsplan in 2021, blijft Politiezone CARMA zich inzetten voor een integere en ethische bedrijfscultuur. De korpsleiding en het integriteitsteam waarborgen voortdurende aandacht voor integriteitskwesties binnen de organisatie. In 2023 werd specifieke nadruk gelegd op informatieveiligheid, waarbij de korpsleiding streeft naar een bedrijfscultuur die gewenst gedrag stimuleert en ongewenst gedrag ontmoedigt.

 

 

Visie en Doelstellingen

Integriteit, afgeleid van het Latijnse ‘Integritas‘, omvat heelheid, eerlijkheid en fatsoen. CARMA definieert integriteit als het zorgvuldig uitoefenen van functies in overeenstemming met verantwoordelijkheden en geldende regels. Het gaat verder dan fraudepreventie en corruptiebestrijding, en omvat waarden als collegialiteit, betrouwbaarheid en klantgerichtheid.

De strategische doelstellingen omvatten:

 

  1

Structurele verankering van integriteitsbeleid met permanente evaluatie en bijsturing.

2

Opbouw van netwerken en overlegstructuren ter bevordering van integriteitsmanagement.

3 Ontwikkeling en implementatie van preventieve integriteitscommunicatie.

4 Versterking van omkadering en bevordering van ethisch leiderschap.

5 Uitwerking en implementatie van een proces voor permanente beeldvorming rond integriteitsrisico’s.

6 Operationele inzet op preventief handelen en risicodetectie.

7 Procedurele verankering van integriteitsrisico’s bij screening, antecedentenonderzoek, werving en selectie.

8 Uitbouw van klantgericht klachtenbeheer en optimalisatie van het evaluatiesysteem, met gebruik van de tuchtprocedure als uiterste middel.

Complementaire Instrumenten

Naast de kerninstrumenten hanteert CARMA diverse complementaire instrumenten voor integriteitsoptimalisatie, zoals het aankoopproces, capaciteitsanalyse, draaiboeken, een uitgebreid welzijns- en diversiteitsbeleid,… .

 

Weerhouden Aandachtspunten

Binnen het integriteitsbeleid worden 10 aandachtspunten geïdentificeerd:

1. Attenties, aanbiedingen en incidentele vergoedingen, corruptie

 • Attenties, aanbiedingen, of vergoedingen beïnvloeden de onafhankelijke opstelling en moeten gemeld worden.
 • Geen aanvaarding van aanbiedingen voor privéwerk, kortingen, of andere gunsten.

2. Onverenigbare functies en nevenactiviteiten

 • Nevenactiviteiten dienen gemeld en goedgekeurd te worden.
 • Bewust zijn van onverenigbare beroepen met het politieambt.

3. Respect voor het materiaal

 • Zorg dragen voor materieel, voertuigen, en lokalen.
 • Melden van beschadigingen aan de dienst logistiek.

4. Respect voor de verkeersregels

 • Correct handelen en defensief rijden.
 • Bewustzijn van het belang van een positief imago.

5. Respect voor de statutaire bepalingen

 • Efficiënt beheer van arbeidstijd en correcte aanvragen van vergoedingen.

6. Respect voor de gezagsbevoegdheid

 • Objectief, consequent, en rechtlijnig optreden in moeilijke situaties.
 • Geen voorkeursbehandeling, zelfs niet voor familieleden.

 

7. Rechtmatig gebruik van politionele info

 • Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens en vermijden van lekken.
 • Bewustzijn van de illegale aard van privégebruik van professionele gegevens
 • Nauwkeurig registreren van redenen voor raadpleging in databanken.

8. Voorbeeldgedrag tijdens het uitvoeren van de functie

 • Respect voor collega’s, burgers, en arrestanten.
 • Fysieke aanwezigheid, luisterbereidheid, en gepaste initiatieven tonen.

9. Voorbeeldgedrag in privétijd

 • Geen misbruik maken van politiepositie.
 • Bewustzijn van sociale media-risico’s en bescherming van persoonlijke informatie.

10. Rechtmatig gebruik van geweld

 • Geweld moet rechtvaardig en proportioneel zijn.
 • Efficiënt gebruik van dwangmiddelen door consequent volgen van training.

 

 

De politiezone CARMA blijft zich onverminderd inzetten voor integriteit, met het doel een politieorganisatie te zijn die zich onderscheidt door haar dienstverlenende instelling en integer gedrag. De optimalisatie van integriteitsbeleid blijft een permanente doelstelling, fundamenteel voor het behoud van legitimiteit, vertrouwen van de bevolking en de verdere opbouw van geloofwaardigheid.

In 2023 werd binnen de zone sterk ingezet op het rechtmatig gebruik van politionele info. deze initiatieven worden verder geduid onder het topic informatieveiligheid. 

Informatieveiligheid (DPO)

Aangezien informatieveiligheid voor ons prioritair is, is sinds 2021 onze Data Protection Officer voltijds aan de slag in PZ CARMA.

 

Basisopleiding “Verwerking van politionele gegevens en informatieveiligheid”

Een doelstelling van de DPO was om zo veel mogelijk medewerkers van onze politiezone, zowel operationele als CaLog-medewerkers, voor eind Q2 2024 bereikt te hebben voor een basisopleiding “Verwerking van politionele gegevens en informatieveiligheid”.

Voornamelijk de operationele medewerkers van Noodhulp en Wijk hebben hieraan deelgenomen.

Uit de personeelsformatie van 9 november 2023 blijkt dat al 64,62% van alle operationele collega’s uit PZ CARMA de opleiding heeft gevolgd.

Logo

Op vraag van de korpschef is er in samenwerking met de DPO en de dienst Communicatie een logo ontwikkeld en bekend gemaakt tijdens de sessies van de algemene theorie, waarbij de korpschef de aandacht ook vestigde op informatieveiligheid.

Bij het zien van dit logo moet de medewerker de reflex hebben om zich af te vragen of hij/zij al dan niet bepaalde gegevens rechtmatig gaat raadplegen. Het is niet omdat iemand de ‘sleutel’ heeft, dat die ook gebruikt mag worden.

Dit logo werd ook nog toegelicht tijdens de opleidingen “Verwerking van politionele gegevens en informatieveiligheid”.

Data Protection Day

De DPO van PZ CARMA heeft de week vooraf aan Data Protection Day (28 januari) sensibibiliseringsacties gevoerd om informatieveiligheid onder de aandacht te brengen. Deze acties vonden op verschillende locaties plaats (Genk, Bree, Kinrooi en Houthalen-Helchteren).

Een gerichte actie van de DPO was dat de ontgrendelde schermen vergrendeld werden en er een kaartje werd achtergelaten. De DPO ging hier ook in gesprek met de betrokken medewerkers en andere collega’s om bewustwording te creëren. 

 

 

DPIA’s

PZ CARMA verwerkt systematisch bijzondere persoonsgegevens op grote schaal, met bijvoorbeeld cameratoezicht. Dat kan een hoog privacyrisico opleveren waardoor de zone verplicht is om een DPIA (Data Protection Impact Assessment ) uit te voeren.

Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen zodat er maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s te verkleinen.

De DPO heeft in 2023  advies verstrekt in verband met de uitvoering van twee DPIA’s. Één in kader van de drone en één in verband met GAS 5. 

9 Voor de medewerker

Instroom

40  nieuwe medewerkers verwelkomd in 2023 bij politiezone CARMA.

 

Het strategisch aanwervingsbeleid

In 2023 lanceerde het korps met succes het strategisch aanwervingsbeleid, gericht op het optimaliseren van het rekruteringsproces voor zowel het CaLog-personeel als de operationele collega’s. De politiezone heeft een grondige inschatting gemaakt van het maximale aantal personeelsleden dat mogelijk in het komende jaar (tijdelijk) vervangen moet worden, rekening houdend met diverse factoren zoals pensioen, NAPA, NAVAP, langdurige afwezigheden, en meer. Op basis hiervan worden bij aanvang van het kalenderjaar een aantal posities proactief vacant verklaard, waardoor de zone snel en efficiënt kan rekruteren, zonder gebonden te zijn aan de timing van de politieraden.

Het resultaat van dit beleid in 2023 was zeer positief. Om deze succesvolle koers voort te zetten, werd er een nieuw plan ontwikkeld voor 2024.

Uitstroom

De mediorenconferentie

Op 27 oktober organiseerde Politie CARMA haar jaarlijkse Medioren Conference’, een informatief evenement dat is ontworpen om collega’s die binnenkort met pensioen gaan, voor te bereiden op deze belangrijke levensfase. De tweede editie van de conferentie volgt op het succes van vorig jaar en had als doel onze personeelsleden met nuttige tips en tricks aan een nieuw hoofdstuk te laten beginnen.

“We vinden het belangrijk om steeds aandacht te hebben voor het welbevinden van onze werknemers. Dit initiatief kadert dan ook in ons steeds groeiend welzijnsbeleid binnen CARMA,” aldus welzijnsconsulente Elke Evers.

Collega’s volgden sessies over pensioensparen, verzekeringen en ouderencoaching. Een notaris kwam praten over de verschillende mogelijkheden omtrent erfenissen en schenkingen. Bovendien was er ook een pensioencoach die waardevolle tips deelde over hoe men als gepensioneerde actief en sociaal betrokken kan blijven om te voorkomen dat men in een zwart gat belandt.

 

 

Een tendens: NAPA en LBO

Steeds meer collega’s kiezen ervoor om gedurende een bepaalde periode al dan niet tijdelijk een nieuwe uitdaging op te zoeken buiten de politiewereld. 

Hiervoor kan men een beroep doen op het  systeem van loopbaanonderbreking of NAPA.

NAPA? Als statutaire werknemer kan men gedurende maximum twee jaar verlof van lange duur wegens persoonlijke aangelegenheden opnemen. Na die periode kan de job bij de politie terug opgenomen worden, indien gewenst.

19

Verlieten in 2023 de politiezone omwille van hun pensioen, NAVAP of Mobiliteit

15

Zijn momenteel in NAPA/loopbaanonderbreking

 

 • 0
 • 1

Leren is inspireren


In 2023 heeft de politiezone met extra enthousiasme het principe “leren is inspireren” omarmd. Actieve investeringen zijn gedaan in voortdurende educatie.

Bijzondere hoogtepunten waren onder meer:

 • De organisatie van GPI 48 in eigen beheer.
 • De specifieke DISCs-opleiding voor leidinggevenden.

Tegelijkertijd wordt de rol van CARMA als Expert benadrukt binnen een aantal specifieke domeinen. Door actief te leren en kennis voortdurend uit te breiden, worden niet alleen de individuele vaardigheden versterkt, maar ook die van het korps als geheel.

De toewijding aan groei komt tot uiting in de deelname aan nationale congressen en studiedagen, waar onder meer kennis werd gedeeld over fusies, bestuurlijke handhaving en overlastfenomenen. Zelfs internationaal werd de expertise gewaardeerd tijdens een dronecongres in San Diego.

Door deze continue cyclus van leren en delen wordt er bijgedragen aan de ontwikkeling van een lerende organisatie en wordt de effectiviteit van het politiewerk versterkt.

 

47415

Kostprijs GPI 48

118980

Kostprijs externe opleidingen

131

Externe opleidingen

243

Personeelsleden die bijkomende

opleidingen gevolgd hebben

Duurzaam positief aanwezigheidsbeleid

 

Streven naar Vitaliteit en Welzijn

In het streven naar een gezonde en productieve werkomgeving heeft het Duurzaam Positief Aanwezigheidsbeleid in 2023 de focus gelegd op het minimaliseren van absenteïsme en het bevorderen van vitaliteit. Het doel is om vitaliteit zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar te maken voor alle collega’s, met de overtuiging dat een prettige, gezonde en veilige werkomgeving de basis vormt voor een succesvolle implementatie van vitaliteitsinitiatieven.

De zone investeert in preventie en een gezonde werkomgeving om het welzijn van haar medewerkers te bevorderen, met als resultaat dat ze met plezier naar het werk komen. Een gezonde balans tussen werk en privé maakt integraal deel uit van dit beleid, waarbij de kracht van een warm-zakelijke dialoog tussen leidinggevende en medewerker centraal staat.


Doelstellingen 

 • Het creëren van duidelijkheid voor zowel medewerkers als leidinggevenden.
 • Het streven naar een merkbare vermindering van afwezigheden.
 • Met als bijkomende effecten positieve impact op klantenrelaties en imago.
 • Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

In de praktijk

Als ondersteuning bij de implementatie van dit beleid werd de Teamflow-software geïntroduceerd. Deze software faciliteert het uploaden van medische attesten stroomlijnt het proces voor zowel de medewerkers als de leidinggevenden, die bij afwezigheid van collega’s automatische meldingen ontvangen voor noodzakelijke gesprekken.

Om leidinggevenden te empoweren in deze gesprekken, werden inspiratiesessies over verzuim en de opleiding “Het Voeren van Verzuimgesprekken” georganiseerd. In 2023 werden er 9 re-integratiedossiers opgestart, als concrete stappen naar het verwezenlijken van ons Duurzaam Positief Aanwezigheidsbeleid.

Een stappenplan te volgen bij ziekte.

Employee Assistance Program (EAP)

Het EAP, een ondersteuningsprogramma, biedt medewerkers de mogelijkheid om professionele hulp in te schakelen voor zowel persoonlijke als werkgerelateerde uitdagingen. Dit initiatief heeft zich ontwikkeld tot een bloeiend succes binnen onze organisatie. 

Het groeiende aantal EAP-dossiers toont aan dat medewerkers actief gebruikmaken van de aangeboden ondersteuning en dit waarderen. Het programma blijft dan ook een essentieel onderdeel van ons Duurzaam Positief Aanwezigheidsbeleid, waarmee we samen een gezonde en ondersteunende werkomgeving blijven creëren. In 2023 zijn 42 EAP-dossiers behandeld, waarvan 37 dossiers psychologische begeleiding en 5 dossiers juridisch en financieel.

 

 

Talent in CARMA 


Onze Interne Kracht

In 2023 hebben we met trots de Talentendatabase gelanceerd in onze politiezone. Deze dynamische tool stelt CARMA in staat om de verborgen talenten binnen het korps te identificeren en te benutten. Via een eenvoudig formulier delen collega’s hun specifieke vaardigheden en expertise. Hiermee wordt er niet alleen een rijke bron van interne kennis gecreëerd, maar wordt ook samenwerking en efficiëntie bevorderd binnen onze zone. Bij projecten en evenementen kan het korps nu putten uit een gevarieerd scala aan interne talenten, waardoor het minder afhankelijk is van externe rekrutering en het de organisatie versterkt met eigen unieke krachten.

Momenteel zijn er maar liefst 47 talenten geregistreerd in de databank.

Fitcoins

In de wereld van Fitcoins worden actieve deelname aan sportieve, educatieve en sociale activiteiten beloond met ‘digitale spaarmunten’ in de ‘It’s my life’-app. Onze medewerkers verdienen niet alleen hun persoonlijke overwinningen, maar ook gezonde traktaties en incentives door hun verdiende spaarpunten in te zetten. De kick-off werd gegeven in september op de jaarlijkse sportdag. 

Koffiechallenge

Een gezamenlijke inspanning met een smakelijke beloning! Gratis koffie voor iedereen was het doel als 70% van alle medewerkers de ‘It’s my life’-app op hun mobiele telefoon installeerde. Missie volbracht, met gloednieuwe koffieautomaten als resultaat.

Nota Verbinden en Motiveren: Bruggen bouwen in 2023

In september 2022, bij de aanstelling van de nieuwe korpschef, werd de “Verbinden en Motiveren”-nota gelanceerd als een blijk van dank aan het personeel, een motivatieboost en om de onderlinge cohesie te versterken. Zowel de politiezone als de vriendenkring ‘CARMARADEN’ nemen het voortouw in het organiseren van initiatieven die bijdragen aan een positieve werkomgeving.

De CARMARADEN, bestaande uit personeelsleden, zijn de drijvende kracht achter een aantal activiteiten die de onderlinge band versterken. Jaarlijks ontvangen ze financiële steun van de politiezone om activiteiten te organiseren die voldoen aan specifieke voorwaarden en bepalingen.

In 2023 hebben we dus niet alleen gewerkt aan dossiers, maar ook aan het versterken van onze banden en het motiveren van elkaar. Deze initiatieven weerspiegelen ons voortdurende streven om een positieve, verbindende en motiverende werkomgeving te creëren in onze politiezone. Op naar meer inspirerende momenten en gezamenlijke successen in 2024!

Check de werkplek

De werkomgeving verkennen als een grote familie. De politiezone organiseerde een familiedag waar medewerkers hun gezin of familieleden uitnodigden voor een kijkje achter de schermen. Rondleidingen, demo’s van de hondenbrigade en het droneteam en leuke activiteiten voor de kinderen maakten deze dag tot een succes.

Torfs in het korps

Het jaarlijks politiefeest werd in 2023 over een andere boeg gegooid. Professor Rik Torfs bracht op zijn eigen karakteristieke wijze een interactieve uiteenzetting waarin hij enkele cruciale maatschappelijke thema’s behandelde.

Summer Kick-Off

Het begin van de zomer in juni markeert niet alleen het aanbreken van warmere dagen, maar ook de gelegenheid om samen de zomervakantie feestelijk in te luiden.

Afgelopen jaar vond het zomerevenement plaats in de summer pop-upbar van KRC Genk. Het initiatief werd met veel enthousiasme ontvangen door al de personeelsleden.

 

Teambuilding

Het is belangrijk dat het personeel van de politiezone zich ook mentaal goed voelt.
Groepsactiviteiten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het psychosociale welzijn van het personeel.

Het korps lanceerde daarom in 2023 het afsprakenkader voor ’teambuildingsactiviteiten met een professioneel accent’ .

CARMA sportshirts

Tijdens het najaar van 2022 organiseerde de zone een wedstrijd om een sport-/vrijetijdsshirt te ontwerpen voor de medewerkers van onze zone.

Het gewonnen ontwerp ging in productie en werd onder alle medewerkers verdeeld in 2023.

Dag van de medewerker

Omdat een frietje altijd smaakt trakteerde de politiezone op de dag van de medewerker alle collega’s op frietjes

Het was een leuke en vooral lekkere manier om ‘dank je wel’ te zeggen aan iedereen die dag in dag uit het beste van zichzelf geeft

Strijkatelier

In 2022 lanceerde de zone een bevraging waaruit bleek dat ongeveer 70 collega’s wel oren hadden naar een strijkservice. 

In februari 2023 werd het strijkatelier gelanceerd als een extraatje om bij te dragen aan een betere work-life balance. Want laten we eerlijk zijn, het leven is te kort om te worstelen met strijkplanken!

10 Innovatie & optimalisatie


Vastgoedstrategie

In 2023 zette de directie van Politiezone CARMA vol in op haar vastgoedstrategie met één doel voor ogen: een toekomstbestendig politiecommissariaat. Na een grondige analyse van het huidige gebouw was de conclusie duidelijk: voor de toekomst gaat de zone voor nieuwbouw, want dat is de meest logische stap naar een modern en duurzaam politiecommissariaat.

In 2023 kreeg de politiezone de kans om een stuk grond aan te kopen op de Veiligheidscampus. Deze campus, oorspronkelijk eigendom van de provincie Limburg sinds 2012, huisvest nu de Provinciale Veiligheidsschool PLOT. De provincie Limburg en de stad Genk hebben grootse plannen om extra dienstverlening op en rond de campus te ontwikkelen. Op 12 december werd de akte officieel ondertekend. Dit opent deuren voor de toekomst. Deze aankoop sluit naadloos aan bij de bredere visie van de provincie en de stad voor de verdere ontwikkeling van deze veiligheidscampus.

Voor de provincie Limburg betekent de verkoop van dit terrein aan Politiezone CARMA niet alleen de groei van de veiligheidscampus, maar het opent ook deuren voor nieuwe kansen. Deze strategische vastgoedaankoop draagt niet alleen bij aan de groei van Politiezone CARMA, maar versterkt ook de veiligheidscluster in de regio. Samen bouwen aan een synergetisch eco-systeem waarin verschillende veiligheidsdiensten en -faciliteiten elkaar versterken en aanvullen. Klaar voor de toekomst!

Een eigen cameramanagementsysteem

Na de terreuraanslagen in België heeft de federale regering besloten om alle beschikbare ANPR-data te integreren. In reactie hierop werd in 2019 het federale ANPR-management-systeem (AMS) opgericht. Dit nationale cameraschild ANPR (Automatic Number Plate Recognition of automatische nummerplaatherkenning) verbindt alle ANPR-camera’s met een centraal beheerssysteem (AMS – ANPR Managed Services). Dit stelt de politie in staat om snel en efficiënt te reageren op (criminele) passages op haar grondgebied, inclusief trajectcontroles.

Vanaf 2020 zijn alle eigenaren van ANPR-data op openbare plaatsen verplicht om deze gegevens over te dragen aan het AMS. Helaas, door voortdurende capaciteitsproblemen op het AMS, kon er geen koppeling plaatsvinden voor de lokale ANPR-camera’s in de politiezone CARMA. Dit betekende dat de politiezone CARMA geen opzoekingen naar verdachte voertuigen kon uitvoeren op haar ANPR-netwerk, ondanks het feit dat ze beschikt over maar liefst 92 ANPR-camera’s, verspreid over de hele zone.

Ondanks het feit dat Politiezone CARMA over waardevolle ANPR-data beschikt, bleef het onmogelijk om centrale bevragingen uit te voeren op een uitgebreid cameranetwerk in de grensstreek met Nederland, de centrumstad Genk en in de hele politiezone met een totale oppervlakte van 516 km². Het ontbreken van een concrete timing voor een mogelijke koppeling is vanuit politioneel oogpunt onbegrijpelijk. Daarom besloot CARMA als lokale politiezone zelf te investeren in een lokaal management systeem.

Hoewel Politiezone CARMA de voorkeur geeft aan een centrale koppeling van haar cameranetwerk, gezien de meerwaarde van een nationaal schild, is het aangeschafte systeem volledig compatibel met dat van de federale politie.

Het lokale systeem kostte de zone €35.000 maar is onmisbaar in een moderne professionele politieorganisatie. Er zijn tal van andere voorbeelden waarbij het systeem zijn nut bewees. Zo kon een lange zoektocht naar een dader van een vluchtmisdrijf vermeden worden en kon de politie snel overgaan tot identificatie en een dealer werd snel herkend en gevat. Het systeem vereenvoudigt ook complexe onderzoeken waardoor men niet meer naar een speld in een hooiberg hoeft te zoeken.

TOPdesk

Sinds januari 2023 worden alle middelen met hun geschiedenis centraal in het softwareplatform TOPdesk beheerd (bv. voertuig: defecten, onderhoud, laatste reiniging…). Dankzij een ticketsysteem kan een gebruiker concrete vragen of meldingen opmaken die de respectievelijke steundienst dan behandelt. Zo reduceert TOPdesk het aantal mails, telefoongesprekken en ‘interne orders’. Bovendien verhoogt het de efficiëntie en kunnen de steundiensten op deze manier een goede opvolging verzekeren. Ook de aanvrager krijgt een update bij elke statuswijziging van zijn aanvraag.

11 Duurzaamheid

Laadpalen (fase 2)

In 2022 installeerde de zone reeds twee laadpalen bij het commissariaat in Genk en één bij het commissariaat in Bree.

Deze duurzame investering is 2023 voortgezet door nog eens drie nieuwe laadpalen te plaatsen in Genk.

Ook in 2024 staan er verdere uitbreidingen van laadinfrastructuur op de planning. Dit versterkt het engagement voor groene mobiliteit blijft bijdragen aan een duurzame toekomst.

Elektrische wagen

Er werden vier nieuwe Hyundai Kona’s aangekocht, waarvan twee bestemd zijn voor de wijkdienst en twee voor de recherche.

Deze milieuvriendelijke investering is niet alleen een stap naar groenere mobiliteit binnen de politiezone, maar onderstreept tevens het streven naar duurzame en innovatieve oplossingen.

Met deze voertuigen zetten de politiezone zich in voor een eco-bewuste benadering in het kader van haar dagelijkse activiteiten.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Nieuwe e-bikes

We hebben ook een duurzame stap gezet door twaalf nieuwe e-bikes aan te schaffen ter vervanging van verouderde modellen voor de wijkdienst.

Door te investeren in moderne e-bikes zorgen we niet alleen voor een efficiëntere dienstverlening, maar verminderen we ook onze ecologische voetafdruk.

Tekstkar met zonnepanelen

Niet alleen de mobiliteit, maar ook de informatievoorziening proberen we te vergroenen.

We investeerden in een nieuwe tekstkar die niet alleen op batterijen werkt, maar ook wordt aangedreven door zonnepanelen.

CARMA in beeld

Politie CARMA Batenburg
Politie CARMA Batenburg
Politionele armband recherche
Politionele armband recherche
 • 0
 • 1
 • 2
HYCAP Politie CARMA
Carma beweegt met fitcoins